THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 173/TTg-KTN
V/v hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình Nhà Quốc hội

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (tờ trình số 108/TTr - BXD ngày30 tháng 12 năm 2008), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 380/BKH-GS &TĐĐ ngày 16 tháng 01 năm 2009) về việc phê duyệt Hợp đồng cung cấp dịchvụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình Nhà Quốchội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc nội dung Hợp đồng cung cấp dịch vụtư vấn lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng công trình Nhà Quốc hộinhư đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên;

2. Bộ Xây dựng chỉ đạo, tổ chức phê duyệt, ký kết Hợp đồngcung cấp dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng côngtrình Nhà Quốc hội./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an,
- Viện Khoa học Xã hội Việt Nam;
- UBND thành phố Hà Nội;
- BQL DA ĐTXD Nhà QH và HT BĐ (mới);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KGVX, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải