TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/TXNK-PL
V/v hồ sơ phân loại trước

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty CP thiết bị khoa học và đo lường SMICO
(271, Trường Chinh, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 1602-CV ngày 16.2.2012của Công ty CP thiết bị khoa học và đo lường SMICO về phân loại xe chuyên dụngdự định nhập khẩu, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 11,Mục 2, Chương II, Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướngdẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cóquy định về các trường hợp, hồ sơ, thủ tục và sử dụng kết quả phân loại trướckhi hàng hóa nhập khẩu.

Đề nghị công ty nghiên cứu và nộphồ sơ đúng theo quy định để được cơ quan hải quan xử lý, trả lời theo đúng quy định.

Trường hợp cần thông tin cụ thể chínhxác về việc phân loại hàng hóa dự định nhập khẩu, Công ty có thể liên hệ trựctiếp với hải quan cửa khẩu nơi hàng dự định nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến đểCông ty CP thiết bị khoa học và đo lường SMICO biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL(3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang