VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 173/VPCP-QHQT
V/v Bổ sung mục tiêu cho Dự án Hỗ trợ phương tiện tránh thai cho Chương trình DS-KHHGĐ

Hà Nội, ngày 8 tháng 1 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Y tế (công văn số 9920/BYT-KH-TC ngày 26/12/2007) PhóThủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung mục tiêu tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai và bổsung lo hàng dành cho tiếp thị xã hội trị giá 127.000 USD cho Dự án "Hỗtrợ phương tiện tránh thai cho chương trình Dân số Kế hoạch hóa gia đình giaiđoạn 2006-2007" thuộc Chương trình Quốc gia 7 hợp tác với Quỹ dân số Liênhợp quốc (UNFPA) do Bộ Y tế thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ TH, VX, Website CP,
- Lưu: VT, QHQT (2), 14

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc