Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 1730/LĐTBXH-LĐVL NGÀY 4 THÁNG 6 NĂM 2003
VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kính gửi : Sở Laođộng - Thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 1303/LĐTBXH ngày 14/5/2003 của Quý sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao độngthương binh xã hội có ý kiến như sau:

1. Về chế độ đối với người lao động hết tuổi lao động: Đốivới người lao động đã 60 tuổi (đối với nam), nhưng chưa đủ thời gian đóng Bảohiểm xã hội theo quy định để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, thì doanh nghiệpra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động và người lao động được trợ cấp thôiviệc.

2. Về tính thời gian mua cổ phần ưu đãi: thời gian thực tếlàm việc cho các doanh nghiệp nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc khu vực nhà nước,đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo hệ sốvà theo thang bảng lương nhà nước quy định) được tính để mua cổ phần ưu đãi.Các trường hợp đi lao động ở nước ngoài không phải là doanh nghiệp nhà nước;TNXP; HTX tiêu thụ phường; UBND phường; Tổ đấu tranh tự quản... thời gian đókhông được tính để mua cổ phần ưu đãi.

Trường hợp người lao dộng bị kỷ luật lao động theo hình thứcbuộc thôi việc theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1964 củaHội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) thì không được hưởng trợ cấp thôi việc.

3. Về phương án đào tạo đào tạo lại lao động theo quy địnhtại khoản 7 Điều 27 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP và Điểm 1 Mục A phần II củaThông tư số 15/2002/TT-TĐTBXH phải là lao động dôi dư tại thời điểm cổ phần hoácó điều kiện về tuổi đời, sức khoẻ cần được đào tạo, đào tạo lại nghề để tiếptục bố trí việc làm mới trong công ty cổ phần thì mời được nhà nước hỗ trợ mộtphần kinh phí cho công ty cổ phần từ nguồn của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phầnhoá doanh nghiệp nhà nước. Thời gian đào tạo và mức kinh phí hỗ trợ theo hướngdẫn của Bộ Tài chính.

4. Về lập phương án lao động dôi dư theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP , đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và theohướng dẫn tại mục II văn bản số 1584/TLĐ ngày 15/11/1999 của Tổng liên đoànViệt Nam (có văn bản kèm theo).

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,đề nghị Quý Sở hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện.