BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1730/TCHQ-TXNK
V/v điều chỉnh mã số đối với lô hàng đường lactose

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

Công ty cổ phần công nghiệp Masan
(Lô 6, KCN Tân Đông Hiệp A, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 2212/CV-MSI 2010ngày 22/12/2010 của Công ty cổ phần công nghiệp Masan về việc xin điều chỉnh mãsố tính thuế và hoàn trả số tiền thuế nộp thừa đối với 05 lô đường lactose nhậpkhẩu theo các tờ khai số 3194/NĐT-SX ngày 08/9/2008, 3454/NĐT-SX ngày25/09/2008, 4030/NĐT-SX ngày 10/11/2008, 191/NĐT-SX ngày 19/01/2009, 327/NĐT-SXngày 13/02/2009 tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (Chi Cục Hải quan KCN SóngThần); Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vấn đề khai bổ sung hồ sơ hảiquan:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 34Luật quản lý thuế; mục 4.1, điểm 4, mục I, phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính; Căn cứ báo cáo của Cục Hải quan tỉnh BìnhDương tại công văn số 587/HQBD-TXNK ngày 09/3/2011 thì trường hợp của Công tycổ phần công nghiệp Masan không đáp ứng điều kiện khai bổ sung theo quy định vìđã quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

2. Về vấn đề khai sai mã số hàng hóanhập khẩu:

Theo quy định tại Luật Hải quan;Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì doanh nghiệp tự khai, tự nộp thuế vàphải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của các nội dung đã khaivà các chứng từ đã nộp, đã xuất trình.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 25Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính thì: Trường hợphàng hóa được thông quan trên cơ sở kết quả giám định thì kết quả giám định nàyđược áp dụng cho các lô hàng của chính loại hàng đó, do các doanh nghiệp làm thủtục nhập khẩu sau đó tại cùng Chi cục hải quan.

Đối chiếu với quy định trên cùng hồsơ do Công ty cung cấp và báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tại công vănsố 597/HQBD-TXNK ngày 09/3/2011 thì trường hợp của Công ty cổ phần công nghiệpMasan chưa đủ cơ sở để điều chỉnh lại mã số đối với 05 lô hàng đường đã nhậpkhẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty cổ phần công nghiệp Masan được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường