BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1730/TCT-DNNN
V/v: Quản lý thu thuế đối với các Công ty XSKT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Các Tỉnh, Thành Phố Trực Thuộc Trung Ương

Ngày 26/01/2007, Tổng cục Thuế đã có công văn số 490/TCT-DNNN về việc yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố báo cáo một số nội dung liên quan đến quản lý thu thuế đối với các công ty XSKT. Thời hạn gửi báo cáo về Tổng cục trước ngày 30/4/2007. Đến nay, Tổng cục Thuế mới nhận được báo cáo của 19 Cục Thuế: Hải Phòng, Kiên Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu, Trà Vinh, Sóc Trăng, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Phước, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Kon Tum, Hậu Giang, Điện Biên.

Để có tài liệu báo cáo Bộ Tài chính kịp thời, đề nghị các Cục Thuế chưa gửi báo cáo gửi ngay báo cáo về Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN .

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ THUẾ DNNN
Phạm Thanh Tùng