VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------

Số: 1730/VPCP-QHQT

V/v: Phê duyệt và giải ngân vốn vay tín dụng Phần Lan đối với dự án Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 610/TTr-UBND , ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt và giải ngân vốn vay tín dụng Phần Lan cho dự án Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương.

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Văn phòng Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan theo quy định của Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg: Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Các vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn