BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1731/TCHQ-GSQL
V/v thời gian chuyển nhượng 01 chiếc xe ôtô đã tạm nhập khẩu miễn thuế của viên chức ĐSQ Singapore tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội.
(Địa chỉ: 41-43 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội và trân trọngphúc đáp công hàm số 035/2013 ngày 20/02/2013 của Đại sứ quán Singapore tại HàNội về việc đề nghị được gia hạn thời gian chuyển nhượng chiếc xe ôtô hiệuToyota Camry, 05 chỗ ngồi của ông Lui Yu Chuan, Raymond Justin - Bí thư Thứnhất Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội thêm 06 tháng tức là thời gian chuyểnnhượng xe ôtô sẽ là 12 tháng tính từ ngày 30/9/2012 khi ông Lui Yu Chuan,Raymond Justin kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam như sau:

Trên cơ sở ý kiến của Cục Lễ tânNhà nước (Bộ Ngoại giao) tại công văn số 184/LT-UĐMT ngày 06/3/2013 và nội dungtrình bày của Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội tại công hàm số 035/2013 ngày20/02/2013, Tổng cục Hải quan nhất trí việc gia hạn thời hạn chuyển nhượngchiếc xe ôtô hiệu Toyota Camry 05 chỗ ngồi của ông Lui Yu Chuan, Raymond Justin- Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội thêm 06 tháng (từ ngày30/9/2012 khi ông Lui Yu Chuan, Raymond Justin kết thúc nhiệm kỳ công tác tạiViệt Nam đến ngày 30/9/2013) với điều kiện chiếc xe ôtô nêu trên phải được bảoquản tại trụ sở Đại sứ quán, không được lưu hành.

Trường hợp quá thời hạn gia hạn nêutrên, Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội có trách nhiệm thực hiện thủ tục táixuất chiếc xe ôtô theo đúng quy định hiện hành.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan ViệtNam gửi tới Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội lời chào trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục LTNN - Bộ NG (06 Chu Văn An, Ba Đình, HN; để p/h);
- Cục HQ TP Hà Nội (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh