BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1732/TCHQ-GSQL
V/v: cấp thẻ ưu tiên

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu giấy - in và bao bì
(số 701 - Đường Kinh Dương Vương - Quận 6 – TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 168/liksin-VT ngày 13.04.2006 của Quý Công ty về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế tạm thời cấp Thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1952/QĐ-TCHQ ngày 19/12/2005 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan. Theo đó, việc cấp Thẻ ưu tiên sẽ có hướng dẫn mới của Tổng cục Hải quan trong thời gian tới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện khi có văn bản mới nêu trên./.

Nơi nhận:
-
Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu