BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1733/BXD-PC
V/v: Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Tổng hội Xây dựng Việt Nam, các hội, hiệp hội ngành Xây dựng;
- Các cơ sở bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về hoạt động xây dựng.

Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luậttrên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đã được các Bộ, ngành, địaphương, doanh nghiệp quan tâm, tổ chức thực hiện, đặc biệt là các lĩnh vực quảnlý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản... Chươngtrình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được triểnkhai tích cực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thông qua các hoạt độngphổ biến, tuyên truyền pháp luật đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, nâng caoý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nóichung và trong ngành Xây dựng nói riêng, tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quảquản lý nhà nước của ngành.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, công tác này còn mộtsố tồn tại như: việc tổ chức phổ biến pháp luật còn phân tán, thiếu tập trung;chất lượng thực hiện ở nhiều đơn vị, doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; đội ngũbáo cáo viên pháp luật còn thiếu; kinh phí dành cho hoạt động tuyên truyền phápluật còn hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế; một số đơn vị chưa quan tâmđến việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng chức năng,nhiệm vụ của mình...

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng và hiệuquả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đặcbiệt là đối với các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành (Luật Xây dựng,Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, các văn bản hướng dẫn thi hành) đượctriển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trong phạm vi cả nước, BộXây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp như sau:

- Tiếp tục thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dụcpháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Xây dựng (ban hànhkèm theo Quyết định số 1447/QĐ-BXD ngày 09/12/2014 được đăng tải trên Trangthông tin điện tử của Bộ Xây dựng http://www.moc.gov.vn). Các cơ quan, đơn vịcăn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động tổ chức tập huấn, phổ biến cácvăn bản quy phạm pháp luật mới cho các cán bộ, công chức, viên chức, người laođộng của cơ quan, đơn vị và các đối tượng liên quan.

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ rà soát đội ngũbáo cáo viên pháp luật đã được Bộ Tư pháp công nhận là báo cáo viên pháp luật Trungương, gửi kết quả rà soát về Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáoLãnh đạo Bộ và công khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Bộ, phục vụcho các cơ quan, đơn vị lựa chọn báo cáo viên pháp luật phù hợp với nội dungphổ biến, tuyên truyền.

- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục phápluật, lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp, đảm bảo đạt hiệuquả. Ưu tiên kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơquan, đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựngđể xây dựng chương trình, thông qua nội dung, bố trí báo cáo viên pháp luật có chấtlượng phục vụ công tác phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị phù hợp với từngnhóm đối tượng.

- Khi kết thúc các lớp tập huấn, phổ biến pháp luật,đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Xây dựng thông qua Vụ Pháp chế và cácCục, Vụ có liên quan kết quả tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến pháp luật đểtổng hợp, theo dõi. Đồng thời tập hợp các ý kiến, kiến nghị của học viên vềchính sách, pháp luật ngành Xây dựng tại các lớp tập huấn, phổ biến pháp luậtđể giải đáp thắc mắc và phục vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luậtcủa ngành.

- Bộ Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra hoặc phối hợp kiểmtra các cơ quan, đơn vị tổ chức đào tạo, phổ biến pháp luật không đúng chứcnăng, nhiệm vụ; không đảm bảo chất lượng nội dung và thời lượng phổ biến, tuyêntruyền.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị liênhệ: Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng, điện thoại: 04. 3 9760271 (số máy lẻ 336) hoặc đồngchí Lương Thị Kim Loan - chuyên viên Vụ Pháp chế, điện thoại: 0988402562,email: [email protected] để được hướng dẫn, hỗ trợ/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp;
- Tổ chức pháp chế các Bộ: Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Quốc phòng, Công an (để phối hợp);
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà