BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1733/TCHQ-GSQL
V/v: hàng hóa chuyển phát nhanh XNK theo đường hàng không sân bay Tân Sơn Nhất

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Công ty du lịch và tiếp thị GTVT (VIETRAVEL)
(số 190 đường Pasteur - Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 99/CV-VT ngày 12/04/2006 của Công ty Du lịch và Tiếp thị GTVT (VIETRAVEL) về việc hoạt động dịch vụ giao, nhận hàng hóa chuyển phát nhanh xuất nhập khẩu theo đường hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty làm dịch vụ giao, nhận hàng hóa được đứng tên người khai hải quan khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được vận chuyển bằng đường hàng không quốc tế theo thẻ hành lý. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục cụ thể theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Cục HQTP HCM (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu