BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1733/TCT-TS
V/v: Miễn phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hưng Yên

Trả lời công văn số 255 CT-AC ngày 11/4/2006 của Cục thuế tỉnh Hưng Yên về việc miễn phí, sử dụng cầu, đường bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2(a) Điều 1, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí thì: "miễn phí sử dụng cầu, đường bộ quốc lộ đối với xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe hai bánh gắn máy, xe ba bánh gắn máy".

Theo quy định trên đây thì xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe hai bánh gắn máy, xe ba bánh gắn máy khi lưu thông qua các Trạm thu phí sử dụng cầu, đường bộ quốc lộ đều được miễn phí, không phân biệt đường bộ đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, đường bộ do Nhà nước đầu tư bằng vốn vay và thu phí hoàn vốn, đường bộ đầu tư bằng vốn liên doanh, đường bộ đầu tư để kinh doanh hay các trạm thu phí sử dụng đường bộ được chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hưng Yên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST;
- Cục Thuế các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương