BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 17334/BTC-TCHQ
V/v Trả lời thuế NK, thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007

Kinh gửi:

Ban Quản lý Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất
(208 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Quãng Ngãi)

Trả lời công văn số 3598/LĐQ-KHHĐngày 27/11/2007 của ban Quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc Tập đoàndầu khí Việt Nam về việc chính sách thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu,tạo tài sản cố định của Dự án Nhà máy sản xuất Polyporopylen; Bộ Tài chính có ýkiến như sau:

Chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu đối với dự án Nhà máy lọcdầu Dung Quất được thực hiện theo Thông tư 50/2006/TT-BTC ngày 07/06/2006 củaBộ Tài chính. Việc xử lý thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ nhà máylọc dầu Dung Quất thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 16742/BTC-TCHQ ngày29/12/2006 của Bộ Tài chính. Do đó, trường hợp của Dự án Nhà máy sản xuấtPolyporopylen của Nhà máylọc dầu Dung Quất, nếu đã được Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng cơ chế, chínhsách về ưu đãi đầu tư như dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất tại Công văn 17551/TTg-DK ngày 31/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ, thì được áp dụng chínhsách ưu đãi thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng như hướng dẫn tại các vănbản nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để Ban Quản lý dự án Nhà máy lọc dầuDung Quất thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam được biết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung