BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1734/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thương mại quốc tế Thiện Phát
(Số 222 Mạc Đĩnh Chi, P.Ka Long, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 01/TP-BCT ngày 20tháng 02 năm 2012 của Công ty Cổ phần Thương mại quốc tế Thiện Phát về việc kinhdoanh tạm nhập tái xuất hàng hóa, Bộ Công thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Thươngmại quốc tế Thiện Phát được kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa theo các hợpđồng đã ký với các chi tiết sau (hợp đồng mua hàng số 01/NT-TP ký với Công ty hữuhạn mậu dịch Ngân Thúy - Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 01/TP-HV ký với Tổng côngty hữu hạn Hồng Viễn - Trung Quốc):

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1

Màn hình máy tính các loại đã qua sử dụng

chiếc

5.000

2

Ti vi các loại đã qua sử dụng

chiếc

5.000

3

CPU máy tính các loại đã qua sử dụng

chiếc

500

4

Lốp xe ô tô các loại đã qua sử dụng

chiếc

5.000

5

Quần áo đã qua sử dụng

tấn

200

Tổng trị giá: 65.050 USD (sáu mươilăm ngàn năm mươi đô la Mỹ)

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không tháo rời các chi tiết, cắt nhỏ, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trongquá trình vận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khốilượng của hàng hóa.

3. Quần áo đã qua sử dụng phải cóChứng thư giám định đảm bảo vệ sinh y tế và môi trường của cơ quan có thẩmquyền nước xuất khẩu cấp.

4. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

5. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên