BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1734/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 434 CV/CT-TTHT ngày 23/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về thuế GTGT đối với dịch vụ nhà khách phục vụ khách của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 2 Luật thuế giá trị gia tăng quy định: “Hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại điều 4 của Luật này”.

Căn cứ quy định nêu trên thì dịch vụ nhà khách cung ứng cho khách của Tỉnh ủy và UBND tỉnh thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, không phân biệt nguồn kinh phí chi trả tiền thuê dịch vụ. Nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy và Nhà khách UBND phục vụ khách của Tỉnh ủy và UBND phải kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động dịch vụ theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương