BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1734/TCT-PCCS
V/v: Giá tính thuế tài nguyên

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời Công văn số 1316/CT-QLDN2 ngày 4/4/2006 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về giá tính thuế tài nguyên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2a Mục II Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên hướng dẫn: “Loại tài nguyên xác định được sản lượng ở khâu khai thác và có thể bán ra ngay sau khi khai thác (như: đất, đá, cát, sỏi, thủy sản,…) thì giá tính thuế tài nguyên là giá thực tế bán ra tại nơi khai thác trừ thuế doanh thu hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có) phải nộp. Nếu phát sinh chi phí vận chuyển, bốc xếp, lưu kho bãi, từ nơi khai thác trừ ghuế doanh thu hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có) phải nộp. Nếu phát sinh chi phí vận chuyển, bốc xếp, lưu kho bãi, từ nơi khai thác đến nơi tiêu thụ thì các chi phí đó được trừ khi xác định giá tính thuế tài nguyên; Trường hợp này nếu không bán ra (như: đưa vào quy trình sản xuất tiếp theo), thì áp dụng giá tính thuế do UBND tỉnh, thành phố quy định theo nguyên tắc nêu tại điều 7 Nghị định số 68/1998/NĐ-CP nêu trên.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Doanh nghiệp có hoạt động đánh bắt cá Ngừ đại dương, sau đó cắt bỏ nội tạng, rồi đưa cấp đông và cho vào túi PE chỉ là hoạt động sơ chế thông thường để bảo quản sản phẩm đánh bắt mà không làm thay đổi tính chất tươi sống của sản phẩm, nên giá tính thuế tài nguyên là giá thực tế bán ra tại nơi khai thác.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương