BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1734/TM-KHTK
V/v hướng dẫn xây dựng chợ đầu mối nông sản

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Sở Thương mại- Du lịch tỉnh Yên Bái

Phúc Công văn số 127/CV-TM ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Sở Thương mại- Du lịch tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là sở) về việc đề nghị hỗ trợ vốn xây dựng chợ cho tỉnh, Bộ Thương mại (sau đây gọi tắt là Bộ) có ý kiến như sau:

Vừa qua, được Thủ tướng Chính phủ cho phép, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bố trí 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện thí điểm chương trình xây dựng chợ đầu mối nông sản. Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trực tiếp phân bổ số vốn trên cho 18 tỉnh đã có bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, tính tới thời điểm ngày 31 tháng 10 năm 2002.

Việc xây dựng chợ hiện nay đã trở nên bức xúc ở tất cả các địa phương, trong đó có Yên Bái, Sở cũng đã nhiều lần đề nghị Bộ hỗ trợ để tỉnh được xếp vào danh sách địa phương ưu tiên làm thí điểm trong việc bố trí vốn ngân sách xây dựng chợ. Bộ hoan nghênh Sở đã quan tâm và chủ động đề xuất vấn đề này.

Bộ rất ủng hộ tỉnh Yên Bái xây dựng hệ thống chợ theo quy định, tuy nhiên, do mới làm thí điểm, ngân sách còn rất hạn chế nên chưa thể triển khai trên diện rộng được. Hơn nữa, kinh phí xây dựng chợ phải được huy động từ nhiều nguồn. Trong đó nguồn do dân đóng góp chiếm phần lớn. Kinh phí Nhà nước chỉ mang tính hỗ trợ, tạo “cú huých” ban đầu.

Để xem xét và đưa vào diện tích thí điểm, Sở cần tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng và hoàn chỉnh bộ hồ sơ gồm:

1. Dự án khả thi

2. Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án.

3. Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án.

4. Văn bản gửi Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị xem xét đưa vào danh sách ưu tiên được hỗ trợ vốn từ ngân sách Nhà nước để xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh, nội dung văn bản phải thể hiện được sự cần thiết và vai trò của chợ trong việc trao đổi, tiêu thụ nông sản chính của tỉnh.

Bộ hồ sơ này cần gửi tới Bộ Thương mại và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 6 năm 2003.

Để có điều kiện hoàn thiện bộ hồ sơ nói trên, sở cần báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh thu xếp kinh phí thoả đáng cho việc xây dựng dự án tiền khả thi và khả thi về xây dựng chợ.

Trên cơ sở tổng hợp những bộ hồ sơ, Bộ Thương mại sẽ có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thu xếp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH THỐNG KÊ
Nguyễn Văn Thụ