VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1734/VPCP-KSTT
V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng về PAKN của Công ty Mekophar

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Báo cáo số 1582/BC-VPCP ngày 13 tháng 3 năm 2012 về khó khăn, vướng mắc trong việc thựchiện quy định về việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được hoạtđộng trong lĩnh vực phân phối dược phẩm theo phản ánh kiến nghị của Công ty cổphần Hóa - Dược phẩm Mekophar, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ CôngThương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện camkết của Việt Nam với WTO về nội dung bảo lưu quyền mở cửa dịch vụ phân phốidược phẩm cho nhà đầu tư nước ngoài, đề xuất hướng xử lý.

2. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cácBộ, ngành liên quan khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện cam kết của Việt Namvới WTO về nội dung nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phốidược phẩm quy định tại Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21 tháng 5 năm 2007của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và đề xuất phương án giải quyết.

Trước ngày 31 tháng 7 năm 2012, yêu cầu Bộ Y tế, BộCông Thương báo cáo Thủ tướng về kết quả thực hiện các nội dung nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg (để báo cáo)
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: KTTH, KTN, ĐMDN,
KGVX, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (4). 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ