BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17347/BTC-CST
V/v thuế nhập khẩu thép hợp kim chứa Bo

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Hiệphội Thép Việt Nam

Ngày 07/9/2012, Bộ Tài chính nhận được công văn số 1299/PC-VPCP ngày 05/9/2012 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 49/HHTVNngày 27/8/2012 của Hiệp hội Thép về thuế nhập khẩu một số mặt hàng thép. Về vấnđề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặthàng thép hợp kim chứa nguyên tố Bo:

Điểm 2.4 khoản 2 mục I Chương 98 Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuếnhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế quy định:

"Mặt hàng thép hợp kim khác thuộc nhóm 9811bao gồm các mặt hàng thép hợp kim (không bao gồm chủng loại thép cán mỏng, cánphẳng được cán nóng) đảm bảo tiêu chí quy định tại điểm f khoản 1 Chú giải đầuChương 72 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và là loại thép trong thành phần cóchứa nguyên tố Bo hàm lượng từ 0,0008% trở lên (Bo là nguyên tố duy nhất quyếtđịnh yếu tố thép hợp kim khác)".

Tại mục II Chương 98 Thông tư số 157/2011/TT-BTC quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với các mặt hàng thép hợpkim có chứa nguyên tố Bo (với mã số tương ứng tại mục I Phụ lục II Thông tư số157/2011/TT-BTC là 7225, 7226, 7227 và 7228), trừ chủng loại thép cán mỏng, cánphẳng được cán nóng là 10%.

Như vậy, chính sách thu thuế nhập khẩu ưu đãi (vớimức thuế suất 10%) đối với các mặt hàng thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo khôngthay đổi từ năm 2009 đến nay mà chỉ thay đổi về mã số hàng hóa do thay đổi danhmục hàng hóa nhập khẩu theo danh mục AHTN 2012.

2. Về kiến nghị giữ nguyên thuế nhập khẩu đối vớicác mặt hàng thép và biện pháp xử lý đối với thép có chứa nguyên tố Bo.

- Về kiến nghị giữ nguyên mức thuế MFN đối vớicác mặt hàng thép:

Theo quy định tại Thông tư số 157/2011/TT-BTC thìmức thuế MFN đối với tất cả các sản phẩm thép là thép cuộn cán nguội(nhóm7209), thép xây dựng (các nhóm 7213, 7215), thép cốt bê tông (nhóm7214), thép mạ kim loại và sơn phủ màu (nhóm 7210) cơ bản đang đượcđể ở mức trần theo cam kết 2012, chỉ những mặt hàng trong nước chưa sản xuấtđược như tấm thép đen, một số mặt hàng tấm mạ chì, thiếc, kẽm, crom đang đượcquy định mức thuế suất thấp hơn mức cam kết WTO để không làm tăng chi phí đầuvào cho doanh nghiệp.

Đối với nhóm mặt hàng thép trong nước đã sản xuất đượcnhư thép không hợp kim ở dạng tấm, thanh, que, hình, nguyên tắc quy định thuếsuất của các mặt hàng này từ trước đến nay đều quy định ở mức trần cam kết đểbảo hộ sản xuất theo đúng nguyên tắc xây dựng thuế suất thuế nhập khẩu theo quyđịnh của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Vì vậy, trong thời gian hiện nay,Bộ Tài chính tiếp tục giữ nguyên thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các nhómmặt hàng thép nêu trên.

- Về biện pháp xử lý đối với thép có chứa nguyêntố Bo:

Để góp phần hạn chế tình hình lợi dụng nhập khẩuthép xây dựng dưới hình thức nhập khẩu thép hợp kim có chứa Bo, Tổng cục Hảiquan đã có công văn số 2937/TCHQ-TXNK ngày 13/6/2012 yêu cầu Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố báo cáo số liệu các Tờ khai hải quan làm thủ tục nhập khẩu thépBo khai báo thuế theo C/O form E từ 1/1/2012 đến 31/5/2012. Tính đến ngày31/5/2012 lượng thép nhập khẩu theo C/O form E là 7,1 triệu tấn, trị giá đạt80,6 triệu USD; lượng thép nhập khẩu theo C/O form VJ là 20 nghìn tấn, trị giáđạt 12,5 triệu USD.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Hải quantăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu và kiểm tra sau thôngquan để hạn chế gian lận thương mại, đồng thời sẽ phối hợp với các Bộ ngànhtrong việc xây dựng hàng rào kỹ thuật (nếu cần thiết) để bảo vệ sản xuất trongnước.

Bộ Tài chính trả lời để Hiệp hội Thép được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy