BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1735/BNN-TCTS
V/v triển khai công tác quy hoạch chi tiết; thành lập khu bảo tồn vùng nước nội địa theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 13/10/2008.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 13 tháng 10 năm 2008, Thủtướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1479/QĐ-TTg V/v Phê duyệt quy hoạchhệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020 bao gồm 16 khu bảo tồn cấpquốc gia, 29 khu bảo tồn cấp tỉnh. Theo quyết định trên, Thủ tướng Chính phủ đãgiao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngànhvà các địa phương có liên quan triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết; xâydựng và tổ chức quản lý các khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp quốc gia có diệntích nằm trên địa bàn nhiều tỉnh. Giai đoạn triển khai từ năm 2008 đến năm2015. Để thực hiện đúng tiến độ trong công tác quy hoạch chi tiết, thành lậpcác khu bảo tồn vùng nước nội địa theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh,Thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung sau:

1. Khẩn trương chỉ đạo các cơ quanchức năng trên địa bàn tỉnh tổ chức điều tra, khảo sát lập quy hoạch chi tiết;xây dựng, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thành lập và tổ chức quản lý các khubảo tồn vùng nước nội địa cấp quốc gia có diện tích nằm trên địa bàn tỉnh; khubảo tồn vùng nước nội địa cấp tỉnh (phụ lục kèm theo).

2. Trình tự, thủ tục lập, thẩm địnhvà thông qua quy hoạch chi tiết khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp tỉnh; tráchnhiệm lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp quốc giacó diện tích nằm trên địa bàn tỉnh được áp dụng theo Điều 4; điểm a, khoản 1,Điều 8 của Nghị định số 65/2010/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Đa dạng sinh học.

3. Hàng năm bố trí nguồn ngân sáchđịa phương và có cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xâydựng, khai thác có hiệu quả các khu bảo tồn tại địa phương.

4. Báo cáo kết quả triển khai côngtác quy hoạch chi tiết; xây dựng và thành lập khu bảo tồn vùng nước nội địatheo phân cấp về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy sản)trước ngày 20/12 hàng năm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
- Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám