BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1735/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với dầu chứa trong tàu hút cát tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 198/HQHT-GSQLngày 07/02/2013 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh báo cáo vướng mắc trong quá trìnhthực hiện công văn số 6159/TCHQ-GSQL ngày 05/11/2012 của Tổng cục Hải quanhướng dẫn thủ tục hải quan đối với dầu nhập khẩu theo phương tiện vận tảichuyên dụng là tàu hút cát tạm nhập tái xuất của Công ty Formosa Hà Tĩnh đểthực hiện san lấp mặt bằng dự án đầu tư tại khu kinh tế cảng Vũng Áng, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Về thời điểm áp dụng chính sách thuế:

- Thời điểm tính thuế đối với nhiênliệu dầu đang chứa trong phương tiện chuyên dụng tại thời điểm phương tiệnchuyên dụng tàu hút cát làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

- Căn cứ khoản 1 Điều 38 Nghị địnhsố 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hànhchính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan thìviệc Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh không kê khai có dầunhập khẩu khi nhập cảnh không thuộc trường hợp được miễn xử phạt vi phạm hànhchính.

2. Về kê khai thuế bảo vệ môitrường:

Cơ quan Hải quan hướng dẫn Công tyTNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh kê khai thuế bảo vệ môi trường vào ôsố 23 Tờ khai xuất khẩu / nhập khẩu phi mậu dịch "Ghi chép khác" nộidung "Thuế bảo vệ môi trường theo phụ lục đính kèm tờ khai" này. Theođó, Công ty lập phụ lục tính thuế bảo vệ môi trường theo biểu mẫu tương tự tờkhai HQ/2012, cụ thể phải có các chỉ tiêu thông tin bao gồm: loại thuế, sốlượng hàng hóa chịu thuế, mức thuế, số tiền thuế.

3. Về xác định khối lượng để tínhthuế:

Nếu phương tiện chuyên dụng tàu hútcát nhập cảnh trước ngày 05/11/2012 thì khối lượng nhiên liệu dầu đang chứatrong phương tiện chuyên dụng xác định căn cứ theo Bản khai chung khi phươngtiện chuyên dụng tàu hút cát làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, đơn vị tínhđược quy đổi từ m3 ra tấn như sau:

- Dầu Diesel (DO) là 860 kg/m3;

- Dầu Mazut (FO) là 980 kg/m3;

- Dầu Diesel (DO) là 0.86 kg/lít;

- Dầu Mazut (FO) là 0.98 kg/lít.

4. Về chứng thư giám định:

Do đây là trường hợp đặc thù, lượngnhiên liệu dầu chứa trong tàu hút cát chỉ để tàu tự hành và làm phương tiện sanlấp mặt bằng. Theo đó Công ty Formosa không phải nộp Chứng thư giám định chấtlượng hàng hóa nhập khẩu khi làm thủ tục nhập khẩu nhiên liệu dầu chứa trongtàu hút cát phục vụ dự án đầu tư tại cảng Vũng Áng.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Hà Tĩnh được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh