BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1735/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC GIÁ TÍNH THUẾ VÀ KHAI BÁO TỜ KHAI TRỊ GIÁ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHI MẬU DỊCH

Kính gửi: Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số: 914/HQTP-TGTT ngày 27/3/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xác định giá tính thuế và khai báo tờ khai trị giá đối với hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch, Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số: 4028/BTC-TCHQ ngày 28/3/2006; công văn số: 1009/TCHQ-KTTT ngày 14/3/2006.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

- Về khai báo tờ khai trị giá: Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn số: 1009/TCHQ-KTTT ngày 14/3/2006 của Tổng cục Hải quan.

- Về áp giá tính thuế: Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4 công văn số: 4028/BTC-TCHQ ngày 28/3/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An