BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1735/TCHQ-KTTT
V/v Thuế nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2007

Kính gửi:Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Trảlời công văn số 210/HQHN-NV ngày 02/02/2007 của Cục Hải quan thành phố Hà Nộivề việc thuế nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng và trang thiết bị kèmtheo nhập khẩu, tạo tài sản cố định của dự án đầu tư; Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Ngày31/8/2006, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4023/TCHQ-KTTT hướng dẫn về thuếnhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải nhập khẩu tạo tài sản cố địnhcủa dự án đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/1/2006 (cơ chế cũ);theo đó, hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định nhưng chưa nhập khẩu hoặc mớinhập khẩu một phần thì cho nhập khẩu phần còn lại theo đúng quy định ưu đãithuế tại Giấy phép đầu tư.

Quaxem xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số 210/HQHN-NV ngày 02/02/2007 của Cục Hảiquan thành phố Hà Nội. Bệnh viện đa khoa KWANG MYUNG Việt Nam được Bộ Kế hoạchvà Đầu tư cấp Giấy phép đầu tư số 2507/GP ngày 09/9/2005 (cơ chế cũ), thì phảithực hiện theo Điều 57, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Yêu cầu, CụcHải quan thành phố Hà Nội kiểm tra tình hình nhập khẩu hàng hóa của doanhnghiệp, nếu doanh nghiệp chưa nhập khẩu thì cho nhập khẩu hết hàng hóa (trongđó có phương tiện vận tải) theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của BộThương mại hoặc cơ quan được Bộ Thương mại ủy quyền cấp. Trường hợp, chưa cóDanh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của cơ quan có thẩm quyền cấp, thì phảinộp thuế nhập khẩu theo quy định.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An