BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1735/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Ban quản lý các dự án nông nghiệp.
(đ/c: Tầng 8, tòa nhà khu liên cơ 2, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, HN)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 490/DANN-ACP ngày 8/3/2013 của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp (BQL DANN) nêuvướng mắc liên quan đến cấp hóa đơn cho hoạt động đào tạo của các đơn vị thựchiện dự án. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ tại điều 12 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp hóa đơn do CụcThuế đặt in như sau:

"1. Cơ quan thuế cấp hóa đơncho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanhnhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cần có hóa đơn đểgiao cho khách hàng.

2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theotừng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọilà hóa đơn lẻ.

Tổ chức không phải là doanh nghiệp,hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cungứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơnlẻ là loại hóa đơn bán hàng.

…".

- Theo trình bày trong công văn củađơn vị, Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Cần Thơ ký "hợp đồng tráchnhiệm" với Ban quản lý các dự án nông nghiệp - Dự án nông nghiệp cạnhtranh về việc thực hiện chương trình "Mô hình cánh đồng mẫu lớn áp dụng 1phải 5 giảm" (1 phải: Phải sử dụng cấp xác nhận; 5 giảm: gồm giảm lượnghạt giống, giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng nước tưới vàgiảm thất thoát sau thu hoạch). Theo quy định của hợp đồng, các đơn vị phải cấphóa đơn tài chính cho Ban quản lý các dự án khi hợp đồng kết thúc.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theotrình bày của đơn vị, Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Cần Thơ là đơn vị sự nghiệpkhông kinh doanh nhưng ký hợp đồng với Ban quản lý các dự án nông nghiệp vềviệc thực hiện chương trình nêu trên cần có hóa đơn để giao cho Ban quản lý cácdự án nông nghiệp thì Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Cần Thơ đến cơ quan thuếquản lý đề nghị được cấp hóa đơn lẻ theo quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban quảnlý các dự án nông nghiệp được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn