BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1735/TCT-PCCS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cụcthuế thành phố Đà Nẵng

Trảlời công văn số 4631/CT-TTr ngày 3/10/2006 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng vềviệc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theohướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 5361/BTC-TCT ngày 20/4/2007 của Bộ Tài chínhthì trường hợp từ năm 2001 đến năm 2004 Công ty Thực phẩm và đầu tư Công nghệthực tế có xuất khẩu hàng hóa nhưng không lập hóa đơn GTGT cho các lô hàng xuấtkhẩu, tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục còn lại theoquy định tại điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/1/2000và tại điểm 1.2.d, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ như:hợp đồng ngoại thương, tờ khai hải quan về hàng hóa xuất khẩu có xác nhận củacơ quan hải quan, thanh toán qua ngân hàng; đồng thời Công ty hạch toán đầy đủdoanh thu bán hàng trên sổ sách kế toán thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT là0% đối với số hàng hóa đã thực tế xuất khẩu. Việc Công ty không lập hóa đơnGTGT cho các lô hàng đã thực xuất khẩu nêu trên thì sẽ bị xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực sử dụng hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Công ty thực phẩm đầu tư công nghệ
- Lưu VT, PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương