BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1735/TM-ĐT
V/v đặt gia công một phần sản phẩm tại nước ngoài

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ CNH)

Trả lời đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại công văn số 269/CV-CNH ngày 14/4/2003 (đến Bộ Thương mại ngày 22/4/2003) về việc thanh lý tài sản nhập khẩu của Ngân hàng Crédit agricole indosuez- chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

02 chiếc ô tô mà Ngân hàng Crédit Agricole Indosuez-chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh sử dụng được tạm nhập theo giấy phép của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Không phải nhập khẩu theo kế hoạch do Bộ Thương mại phê duyệt, nên Bộ Thương mại đã có công văn số 0982/TM-ĐT ngày 14/3/2003, đề nghị Ngân hàng Crédit Agricole Indosuez - Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc với cơ quan Hải quan để giải quyết thủ tục theo quy định hiện hành.

Thông báo để Ngân hàng Nhà nước được biết.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
Ngô Anh Dũng