BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1736/TCT-CS
V/v xử lý vi phạm pháp luật thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Cục thuế tỉnh Yên Bái

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2333/CT-THNVDT đề ngày 23/11/2012 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về chính sách thuế.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 106, 107 và 108 Luật Quản lýthuế số 78/2006/QH11 quy định:

"Điều 106. Xử phạt đối với hànhvi chậm nộp tiền thuế

1. Người nộp thuế có hanh vi chậmnộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghitrong thông báo của quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của quan quảnlý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và bị xử phạt 0,05% mỗi ngày tính trên sốtiền thuế chậm nộp.

2. Người nộp thuế khai sai dẫn đếnlàm thiếu số tiền phải nộp hoặc không khai thuế nếu tự giác khắc phục hậu quảbằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước khi quan có thẩm quyền phát hiện thì bị xử phạt chậmnộp thuế theo quy định tại Điều này, nhưng không bị xử phạt vi phạm thủ tụchành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế.

Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhậpkhẩu thì trong thơi hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi quan hải quan kiểm tra, thanh tra mà đối tượng nộp thuế tự phát hiện ranhững sai sót ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp và chủ động nộp số tiền thuếcòn thiếu vào ngân sách nhà nước thì bị xử phạt chậm nộp thuế theo quyđịnh tại Điều này, những không bộ xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế,thiếu thuế, trốn thuế.

3. Người nộp thuế tự xác định sốtiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xửphạt theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp người nộp thuế không tựxác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì quan quan lý thuế xác định sốtiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

4. Trường hợp sau ba mươi ngày, kểtừ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế và tiền phạtchậm nộp thì cơ quan quản lý thuế thông báo cho người nộp thuế biết số tiềnthuế nợ và tiềnphạt chậm nộp.

Điều 107. Xử phạt đốt với hành vikhai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn

Người nộp thuế đã phản ánh đầy đủ,trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán,hoá đơn, chứngtừ nhưng khai sai dẫn đến thiếu số khai sai này tính trên số tiền thuế khaithiếu, số tiền thuế khai thiếu được xác định bằng chênh lệch giữa số thuế phảinộp do cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra phát hiện với số thuế đơn vị đã kêkhai, đã nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Yên Bái được biết và căn cứ điều kiện thực tế để áp dụng đúng quy định củapháp luật

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC –TCT (01b);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn