BỘ THƯƠNG MẠI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1736/TM-TTTN
V/v: Thời hạn áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về xăng dầu

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Bộ Khoa học công nghệ

Tại quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng, có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ đăng Công báo; Riêng về các sản phẩm xăng, dầu, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

- Phần lớn các chỉ tiêu chất lượng chủng loại xăng: RON 90, RON 92, RON 95, quy định tại TCVN 6776-2005; nhiên liệu diesel quy định tại TCVN 5689-2005, đều cao hơn so Tiêu chuẩn Việt Nam quy định trước đây.

- Các chủng loại xăng, dầu hiện đang lưu thông, tiêu thụ trên thị trường nội địa đều do các hãng dầu nước ngoài cung cấp theo hợp đồng (ngắn hạn/dài hạn) giữa doanh nghiệp và các hãng dầu.

Để không bị đứt nguồn cung cấp trong quá trình chuyển đổi chỉ tiêu chất lượng các chủng loại xăng, dầu từ cũ sang mới; doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu có thời gian tiêu thụ các chủng loại xăng, dầu hiện đang tồn kho, đang về cập cảng Việt Nam; thực hiện các hợp đồng đã ký ngắn/dài hạn, đàm phán với các hãng dầu trong việc chuyển đổi công nghệ sản xuất, chế biến các chủng loại xăng, dầu phù hợp với Tiêu chuẩn quy định mới. Đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ, báo cáo gấp Thủ tướng Chính phủ:

1. Thông báo gấp cho cơ quan chức năng và cơ quan Hải quan cửa khẩu làm thủ tục hải quan như bình thường đối với những lô xăng, dầu diesel đang và sẽ cập cảng Việt Nam trong thời gian tới.

2. Cho phép áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam trên, từ ngày từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Rất mong Bộ Khoa Công nghệ quan tâm tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu kinh doanh xăng dầu./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ KH và Đầu tư
- Các DN kinh doanh XD đầu mối
- Vụ KII và Đầu tư, Vụ XNK;
- Lưu: VT, CSTTTN (4b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ