VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------------
Số: 1736/VPCP-KGVX
V/v: Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với người làm công tác pháp chế
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:
- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (Tờ trình số 42/TTr-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2011) về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với người làm công tác pháp chế, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
Đề nghị các đồng chí Bộ trưởng cho ý kiến về sự cần thiết, mức phụ cấp và thời điểm ban hành Quyết định trên (bản chụp Tờ trình và dự thảo Quyết định kèm theo), gửi lại Văn phòng Chính phủ trước ngày 30 tháng 3 năm 2012 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các đồng chí Bộ trưởng biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Vũ Văn Ninh (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT;
Trợ lý Thủ tướng; các Vụ: PL, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), Nh.24
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Vũ Đức Đam