TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1737/TCHQ-CCHĐH
V/v xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh.

Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan nhậnđược công văn số 456/HQHCM-GSQL ngày 06/02/2013 về việc vướng mắc thực hiệnThông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012. Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc đang được Ban Cải cách hiện đạihóa - Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính để có hướng dẫn cụ thể.

Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan thôngbáo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (2b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định