BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1737/TCHQ-GSQL
V/v: TTHQ đối với ô tô dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 199/HQQT-NV ngày 10/4/2006 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về thủ tục hải quan đối với ô tô đã qua sử dụng dưới 16 chỗ ngồi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điểm 2, mục III, Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 quy định: "Ô tô đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển Quốc tế: Cái Lân - Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Thủ tục hải quan được thực hiện tại cửa khẩu nhập".

Căn cứ quy định trên đây, thì ô tô đã qua sử dụng dưới 16 chỗ ngồi không được áp dụng thủ tục nhập khẩu chuyển cửa khẩu vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bão, cũng như bất cứ nơi nào khác.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết và nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành để thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố
(để biết và thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu