THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1737/TTg-NN
V/v chuyn mục đích sử dụng đất trng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tnh Thái Bình

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;- y ban nhân dân tnh Thái Bình.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường ti Công văn số 6668/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25 tháng 11 năm 2020 về việc chuyn mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tnh Thái Bình, Th tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tnh Thái Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 24,9 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định và nội dung trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên.

2. y ban nhân dân tnh Thái Bình ch đo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa nêu ti mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Ngh định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015, số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính ph và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dng đất trồng lúa nêu ti mục 1 theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ
Công Thương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Vụ CN;
- Lưu: VT, NN (
3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng