BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1738/BTNMT-TCMT
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: BộTài chính

Phúc đáp Công văn số 4469/BTC-TCHQ ngày 10 tháng 4năm 2013 của Bộ Tài chính về việc vướng mắc thực hiện Thông tư liên tịch số34/2012/TTLT-BCT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường có một số ý kiến như sau:

1. Đối với những thương nhân nhập khẩu phế liệu đểphân phối đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu theo quyđịnh tại Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2007của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục được nhập khẩuphế liệu đến hết thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận. Hồ sơ hải quan tiếp tụcthực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT .

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất về biệnpháp xử lý đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu nằm ngoài Danh mục phế liệuđược phép nhập khẩu của Quý Bộ. Các trường hợp này sẽ bị xử phạt theo hành vivi phạm điều kiện nhập khẩu được quy định tại Điều 16 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị địnhsố 18/2009/NĐ-CP ngày 18 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ, theo đó áp dụng biệnpháp khắc phục hậu quả là buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trườnggửi Quý Bộ xem xét, chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TCMT, Hha (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến