BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1738 TCT/NV7
V/v Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng mua bán không qua cảng Việt Nam

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Lương thực Miền Bắc

Trả lời công văn số 233/CV-TCT-TCKT ngày 8/5/2003 của Tổng công ty lương thực miền Bắc về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng mua bán không qua cảng Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Tổng công ty: Tổng công ty ký hợp đồng mua 26.250 tấn đường từ một công ty của Thái Lan theo điều kiện giá CIF tại cảng IRAQ và bán cho một công ty của IRAQ. Do đó, hàng hoá được giao thẳng từ cảng Thái Lan sang cảng IRAQ, không qua cảng Việt Nam theo quy định của chính sách thuế hiện hành thì lô hàng này không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Về phương pháp hạch toán: tiền bán hàng thu được hạch toán và doanh thu, tiền chuyển trả cho Công ty Thái lan hạch toán vào giá vốn hàng bán. Các khoản chi phí khác của lô hàng như chi phí mở L/C, lệ phí ngân hàng...có đủ chứng từ hợp pháp theo quy định thì được xác định là chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục thuế thông báo để Tổng công ty biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương