BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1738/TCT-TS
V/v: thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2007

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 905/UBND-TH ngày6/4/2007 của ỦY ban nhân dân tỉnh Gia lai về thu tiền sử 'đụng đất. Vê vấn đềnày, Tổng cục Thuế giải thích cụ thể như sau:

- Căn cứ tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CPngày 3/12/2004 của Chính phủ qui định thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đíchsử dụng đất: ''2. Đối với hộ gia đình, cá nhân: ... b) Chuyển từ đất nôngnghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sửdụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở vớithu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;''

- Căn cứ tại Khoản l, Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CPnêu trên qui định thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngđất cho người đang sử dụng đất: ''l. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở từ ngày15 tháng 10 năm 1993 đến thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất màchưa nộp tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất theo căn cứ quy địnhtại khoản l và khoản 2 Điều 4 và điểm b, c khoản 2 Điều 6 Nghị định này''.

Theo đó, trường hợp của ông Trần Xuân Lai và 34 hộ gia đìnhcư trú tại thôn 4, xã Dun, huyện. Chư Sê, tỉnh Gia Lai có đất nguồn gốc từ hợpđồng thuê thầu sử dụng đất để trồng cây cà phê với Công ty Cà phê nay là Xínghiệp cà phê nhân dân IaPát thuộc công ty Cà phê Gia Lai) trong thời gian từnăm 1993 đến năm 2002 (kể cả trước ngày 15/10/1993), đến năm 2005 UBND tỉnh cóquyết định thu hồi phần diện tích đất sử dụng trồng cây cà phê và nếu cho phépchuyển mục đích sử dụng đất để giao đất cho UBND huyện Chư Sê quản lý và khuvực này được cơ quan có thần quyền phê duyệt là khu dân cư mà nay ông Trần XuânLai và 34 hộ gia đình làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thìphải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 2, Điều 6Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Laibiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Gia Lai,
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương