BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
----------------------
V/v: tăng cường giám sát hoạt động thị trường chứng khoán
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2010

Kính gửi:
- Các Sở giao dịch chứng khoán;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

Để đảm bảo cho thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán nghiêm túc tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, tăng cường công tác giám sát hoạt động thị trường chứng khoán. Cụ thể như sau:
1. Đối với Sở giao dịch chứng khoán
- Tăng cường công tác giám sát giao dịch, giám sát thành viên, giám sát việc công bố thông tin, giám sát tin đồn;
- Chủ động, kịp thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tin đồn, hiện tượng, sự việc có dấu hiệu vi phạm để xem xét, xử lý.
2. Đối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Tăng cường công tác giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của các thành viên lưu ký; báo cáo những trường hợp vi phạm quy định để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, xử lý vi phạm;
- Đảm bảo an toàn cho hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, biết và thực hiện./.

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Vụ GS, QLPH, PTTT, QLKD, Thanh tra;
- Lưu: VP.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đoan Hùng

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?