B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1739/TCT-TTr
V/v thuế suất thuế GTGT xe ô tô tải VAN

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Hà Thành

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3346/TCHQ-KTSTQngày 15/4/2015 của Tổng cục Hải Quan về việc vướng mắc thuế GTGT của các lôhàng xe ô tô tải VAN kèm theo Công văn số 85/HT-KD2 ngày 03/2/2015 của Công tyTNHH MTV Hà Thành về việc xử lý giảm thuế VAT của 61 xe tải VAN theo QĐ số 449/QĐ-TCT ngày 10/3/2010 của Tổng cục Thuế. Vấn đề này, Tổng cục Thuế trả lờinhư sau:

Ngày 8/9/2014 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3856/TCT-TTr V/v thuế suất thuế GTGT xe ô tô tải VAN trả lờiđơn vị, theo đó: Căn cứ Luật thuế GTGT và cácvăn bản hướng dẫn thi hành thì 61 xe ô tô tải VAN mà Công ty TNHH MTV Hà Thànhnhập khẩu đã được cơ quan Hải quan xác định là loại xe ô tô tải VAN chịu thuếGTGT nhập khẩu theo thuế suất 10% và chịu thuế TTĐB theo thuế suất 15%, khi bánra chịu thuế GTGT đầu ra với thuế suất 10% là đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết,triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế HN;
- Lưu: VT, TTr(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn