BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/BXD-KTXD
V/v: chi phí khảo sát xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng Gia Hưng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 69/CV-GH /2012 ngày 25/6/2012của Công ty TNHH Xây dựng Gia Hưng về chi phí khảo sát xây dựng công trình. BộXây dựng có ý kiến như sau:

- Đối với công tác đo vẽ hiện trạng công trình chi phí đượclập dự toán trên cơ sở nội dung công việc thực hiện, định mức khảo sát đượccông bố và Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 7/5/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫnviệc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

- Nhà thầu thiết kế hoặc nhà thầu thí nghiệm nén tĩnh cọc cótrách nhiệm lập phương án kỹ thuật và dự toán cho công tác thí nghiệm nén tĩnhcọc để trình chủ đầu tư phê duyệt. Không có quy định riêng về việc thẩm traphương án kỹ thuật và dự toán công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc, vì vậy không cómức chi phí cho công tác này. Trường hợp chủ đầu tư thấy cần thiết phải thẩmtra thì chi phí cho công tác thẩm tra này xác định bằng cách lập dự toán chiphí như hướng dẫn tại Phụ lục của Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầutư xây dựng công trình được công bố kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và được lấy từ nguồn chi phí quản lý dự áncủa chủ đầu tư.

Công ty TNHH Xây dựng Gia Hưng căn cứ ý kiến nêu trên đểthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh