TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/GSQL-TH
V/v hướng dẫn thủ tục đại lý hải quan đối với Công ty CP dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Ngày 01/03/2013 Cục Giám sát quảnlý về Hải quan nhận được công văn số 0103/2013/CV-OP /TNN của Công ty cổ phầndịch vụ giao nhận hàng hóa TNN về việc hướng dẫn hoạt động đại lý Hải quan(công văn này cũng được Công ty gửi cho Cục Hải quan TP Hải Phòng), Cục Giámsát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng:

1. Hướng dẫn Công ty cổ phần dịchvụ giao nhận hàng hóa TNN gửi hồ sơ thông báo đủ điều kiện làm đại lý hải quantheo quy định tại Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ vàThông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính để xem xét và thôngbáo xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan (nếu đủ điều kiện);

2. Rà soát lại hoạt động của cácđại lý hải quan trên địa bàn để xử lý đối với các đại lý hoạt động không đúngcác quy định tại Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ vàThông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quanthông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Công ty CP dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN
(Đ/c: Phòng 602 - Tòa nhà DG - Số 15 Trần Phú - Ngô Quyền - Hải Phòng);
- Lưu: VT, TH (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha