UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/SXD-KTTH V/v “Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng giảm”.

Phan Thiết, ngày 05 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã và thành phố;- Các Sở, ban, ngành;- Các DN tư vấn xây dựng;- Phòng QLĐT thị xã LaGi và Tp.Phan Thiết;- Phòng Kinh tế huyện Phú Quý và Phòng Công Thương các huyện.

Thực hiện văn bản số 26/BXD-KTXDngày 09/01/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình và ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh tại công văn số 330/UBND-ĐTQH ngày 20/01/2009về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do giá nguyên liệu, nhiên liệu vàvật liệu xây dựng giảm.

Sở Xây dựng thông báođến các huyện, thị xã và thành phố; các Sở, ban, ngành; các tổ chức và cá nhânđược biết về phương pháp điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do giá nguyênliệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng giảm theo văn bản số 26/BXD-KTXD của BộXây dựng.

Việc điều chỉnh giá trịdự toán công trình xây dựng do giá nguyên, nhiên liệu, vật liệu xây dựng giảmlà bắt buột và cần thiết như khi giá nguyên, nhiên vật liệu tăng. Nghiêm cấmmọi hành vi thông đồng để không điều chỉnh giảm hoặc giảm không đúng làm thấtthoát vốn đầu tư.

Nội dung cụ thể của văn bản số26/BXD-KTXD ngày 09/01/2009, đề nghị liên hệ với Sở Xây dựng (Phòng Kinh tế Kếhoạch) để được sao lục hoặc vào Website Bộ Xây dựng để tra cứu ở địa chỉ :http://www.moc.gov.vn

Trong quá trình áp dụng, nếucó vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh trực tiếp về SởXây dựng để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;- UBND tỉnh (B/cáo);
- Website Sở Xây dựng;
- Lãnh đạo Sở XD (4b);- Luu VT-KTTH- QLKT;

GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn