BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 174/TCHQ-GSQL
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1422/HQLA-NV ngày11/12/2008 của Cục Hải quan tỉnh Long An hỏi về việc phân loại mặt hàng là dâychuyền bốc hơi cô đặc 5 hiệu màn rơi với hệ thống TVR và phun sấy khô với lògió nóng của Công ty cổ phần NIVL thuộc tờ khai hải quan số 279/NK /ĐT/BL ngày04/12/2008 tại Chi cục Hải quan Bến Lức - Cục Hải quan Long An. Về việc này,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 2.1.1, Mục I, Phần B Thông tư số 85/TT-BTC ngày 29/08/2003 thì nếu lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộnguyên nhập khẩu ngoài tập hợp các máy móc, thiết bị còn bao gồm cả vật tư,nguyên liệu, vật liệu, phụ liệu, nhiên liệu, nhà xưởng, ô tô thì chỉ áp dụngnguyên tắc phân loại theo máy chính để tính thuế nhập khẩu cho tập hợp các máymóc thuộc các Chương 84, 85, 86, 88, 89, 90 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiệnhành; không áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính để tính thuế nhập khẩuđối với hàng hóa là các vật tư, nguyên liệu, vật liệu, phụ liệu, nhiên liệu,nhà xưởng, ô tô.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An kiểm tra lại hồ sơ, hànghóa thực tế nhập khẩu để xác định mã số, thuế suất đúng quy định.

Tổng cục Hải hướng dẫn như trên để Cục Hải quan tỉnh Long Anthực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn