BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 174/TCT-CS
V/v xác định hành vi vi phạm thủ tục về thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 14293/CT-PC ngày 18/11/2008 của Cục thuếTP Hồ Chí Minh về xác định hành vi vi phạm thủ tục về thuế, Tổng cục thuế có ýkiến như sau:

1. Về nguyên tắc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luậtvề thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế: Cá nhân, tổ chức chỉbị xử lý vi phạm khi có hành vi vi phạm pháp luật về thuế đã được quy định tạicác luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về thuế; vi phạm quy địnhcủa Luật Quản lý thuế và Nghị định này. Một hành vi vi phạm pháp luật về thuếbị xử phạt một lần được hiểu như sau: một hành vi vi phạm pháp luật về thuế đãđược người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hoặc đã lập biên bản để xử phạtthì không được lập biên bản, ra quyết định xử phạt lần hai đối với hành vi đó.

2. Xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi chậmnộp hồ sơ khai thuế:

Căn cứ theo Điều 31 Luật Quản lý thuế quy định hồ sơ khaithuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng, năm...Tại điểm 1.3 Mục I Phần BThông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế quy định: "Đối với loại thuế khai theo tháng,quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc ngườinộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuếvẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừtrường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế. "

Tại điểm 3.1 Mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/06/2007 hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng: "Thờihạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếptheo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế."

Tại điểm 3.2 Mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/06/2007 hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính theo quý:"Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quýtiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế."

Tại điểm 1.2 Mục III Phần A Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuếquy định: "Vi phạm nhiều lần trong lĩnh vực thuế là trường hợp thực hiệnhành vi vi phạm pháp luật về thuế thuộc loại hành vi nêu tại điểm 3, Mục I PhầnA Thông tư này mà trước đó đã vi phạm nhưng chưa bị xử phạt và chưa hết thờihiệu xử phạt."

Căn cứ theo các quy định nêu trên và theo từng loại thuế,các hồ sơ khai thuế đã được thống nhất quy định tại Luật Quản lý thuế, mỗi loạihồ sơ khai thuế có quy định thời hạn cụ thể mà Người nộp thuế phải kê khai vànộp hồ sơ khai thuế. Nếu sau thời điểm đó, người nộp thuế không thực hiện thìbị xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế "chậm nộp hồ sơ khaithuế". Trường hợp người nộp thuế đã vi phạm nhiều lần, đối với mỗi hồ sơkhai thuế quá thời hạn quy định, người nộp thuế bị xử phạt riêng theo từng hồsơ khai thuế nộp chậm và xử phạt theo tình tiết tăng nặng.

Trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ khai thuế, cơ quanthuế tiến hành ấn định số thuế phải nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế vàxử phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo Điều 14 Nghị định số98/2007/NĐ-CP Nếu doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm thì cơ quan thuế tiến hànhkiểm tra, thanh tra thuế tại doanh nghiệp, sau khi có kết luận thanh tra thì cơquan thuế ra quyết định xử lý vi phạm theo kết luận thanh tra. Trường hợp saukhi ấn định, doanh nghiệp vẫn không thực hiện thì tiến hành các biện pháp cưỡngchế (nếu đủ điều kiện sau 90 ngày) hoặc chuyển cơ quan điều tra nếu đủ dấu hiệuhình sự tránh trường hợp doanh nghiệp kinh doanh gần 1 năm không thực hiệnnghĩa vụ thuế.

Theo ví dụ của Cục thuế TP Hồ Chí Minh: tại thời điểm ngày25/8/2008, Doanh nghiệp A cùng lúc nộp nhiều hồ sơ khai thuế quá thời hạn quyđịnh, gồm:

- Hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính cho quý I/2008 và quýII/2008 (trong đó Quý I không phát sinh số thuế phải nộp); và

- Hồ sơ khai thuế GTGT theo các kỳ tính thuế tháng 2/2008,tháng 3/2008, tháng 4/2008, tháng 5/2008, tháng 6/2008 và tháng 7/2008, trongđó các hồ sơ khai thuế tháng 2/2008 và tháng 3/2008 không phát sinh số thuếphải nộp.

Việc xác định số tình tiết tăng nặng để phạt tiền căn cứtheo hướng dẫn tại điểm 1.1.b, Mục V Phần A Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày14/06/2007 quy định: “Phạt theo số tiền tuyệt đối đối với các hành vi vi phạmthủ tục thuế, mức phạt tối đa không quá 100 triệu đồng. Khi phạt tiền, mức tiềnphạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm thủ tục thuế là mức trung bình củakhung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thìmức tiền phạt có thể giảm xuống, nhưng không được giảm quá mức tối thiểu củakhung tiền phạt, nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lênnhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

Mức trung bình của khung tiền phạt được xác định bằng cáchchia đôi tổng số của mức tiền phạt tối thiểu cộng với mức tiền phạt tối đa củakhung tiền phạt.

... Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế thì mỗi tình tiếttăng nặng hoặc giảm nhẹ được tính tăng hoặc giảm 20% mức phạt trung bình củakhung tiền phạt."

Như vậy, Doanh nghiệp A cùng lúc nộp nhiều hồ sơ khai thuếquá thời hạn quy định trước thời điểm cơ quan thuế thực hiện kiểm tra, chưa đếnmức độ trốn thuế và phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh thì xác định làhành vi vi phạm "chậm nộp hồ sơ khai thuế" bị xử phạt theo Điều 9Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007. Đối với mỗi hồ sơ khai thuế (hồ sơkhai thuế TNDN tạm tính và hồ sơ khai thuế GTGT) quá thời hạn quy định, Doanhnghiệp bị xử phạt riêng theo từng hồ sơ khai thuế nộp chậm và xử phạt theo tìnhtiết tăng nặng “vi phạm nhiều lần". Mức xử phạt xác định như sau:

- Thuế TNDN: Cục thuế xác định một hành vi vi phạm sau cùngxử phạt tương ứng theo Điều 9 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP có tình tiết tăng nặnglà vi phạm nhiều lần theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP và đảm bảonguyên tắc mỗi tình tiết tăng nặng được tính tăng 20% mức phạt trung bình củakhung tiền phạt. Xác định số tiền phạt theo đúng nguyên tắc xử phạt không caoquá mức quy định của khung, đồng thời theo dõi số tiền phạt nộp chậm và thựchiện thông báo theo quy định của Luật Quản lý thuế.

- Thuế GTGT: Cục thuế xác định một hành vi vi phạm sau cùngđể xử lý việc nộp chậm hồ sơ khai thuế GTGT tương tự như cách xử lý việc nộpchậm hồ sơ khai thuế TNDN nêu trên.

- Trường hợp khi nhận hồ sơ khai thuế nếu kiểm tra xác địnhcó hành vi vi phạm khác ngoài hành vi "chậm nộp hồ sơ khai thuế" nhưhành vi khai sai; khai không đầy đủ; hành vi trốn thuế do không nộp hồ sơ khaithuế hoặc nộp sau 90 ngày theo Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP (không xử trốn thuế đối với hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý...) thì tiến hànhlập biên bản và xử lý vi phạm theo quy định.

Đề nghị Cục thuế kiểm tra, rà soát trong thời gian trước (1năm) nếu Doanh nghiệp đã vi phạm và đã bị xử lý thì tính thêm tình tiết tăngnặng "tái phạm". Đồng thời yêu cầu Cục thuế kiểm điểm rút kinh nghiệmvề quản lý thuế theo đúng quy trình, hàng tháng đôn đốc qua thông báo, nếungười nộp thuế không nộp hồ sơ khai thuế thì xử phạt theo từng kỳ khai thuế,không để tình trạng nhiều tháng nộp dồn 1 loạt Tờ khai và xử phạt cùng một lúcnhư hiện tại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết, trong quá trìnhthực hiện nếu còn phát sinh những vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổngcục Thuế để được hướng dẫn tiếp./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương