THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 174/TTg-KTN
V/v giảm tỷ lệ chờ quyết toán và tiết kiệm do chỉ định thầu các dự án thực hiện theo cơ chế 797 - 400

Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 2520/BXD-KTXD ngày18 tháng 12 năm 2008) về việc giảm tỷ lệ chờ quyết toán và tiết kiệm do chỉđịnh thầu các dự án thực hiện theo cơ chế 797 - 400, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Đồng ý giảm tỷ lệ tiết kiệm do chỉ định thầu các dự ánthực hiện theo cơ chế ban hành tại các công văn số 797/CP-CN ngày 17 tháng6 năm 2003, số 400/CP-CN ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ đốivới các hạng mục xây lắp công trình từ 5% xuống 2%. Mức giảm tỷ lệ tiết kiệmnói trên được áp dụng đối với các dự án đã, đang triển khai và chưa quyết toán.

2. Về việc giảm tỷ lệ giữ lại chờ quyết toán thực hiện theohợp đồng ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu nhưng không được lớn hơn 3% giá trị hợpđồng. Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn cụ thể để các đơn vị liên quan thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, CN Than và KS Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4). C (25)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải