VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/VPCP-KTN
V/v thay đổi vị trí KCN dịch vụ Dầu khí tại tỉnh Tiền Giang

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;
- Các Bộ: Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khíViệt Nam (công văn số 7307/BC-DKVN ngày 21 tháng 9 năm 2009), ý kiến các Bộ: Kếhoạch và Đầu tư (công văn số 8217/BKH-QLKKT ngày 27 tháng 10 năm 2009), CôngThương (công văn số 11083/BCT-NL ngày 04 tháng 11 năm 2009), Tài nguyên và Môitrường (công văn số 4391/BTNMT-KH ngày 19 tháng 11 năm 2009), Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn (công văn số 3768/BNN-CB ngày 18 tháng 11 năm 2009) và Ủyban nhân dân tỉnh Tiền Giang (công văn số 5712/UBND-CN ngày 12 tháng 11 năm2009) về việc chuyển vị trí địa điểm Khu công nghiệp dịch vụ Dầu khí tại tỉnhTiền Giang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh TiềnGiang chủ trì, phối hợp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc, thống nhất với cácBộ: Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy ViệtNam về phương án vị trí, diện tích chiếm đất Khu công nghiệp dịch vụ Dầu khí;bổ sung Khu công nghiệp này vào Đề án tổng thể điều chỉnh, bổ sung quy hoạchphát triển các khu công nghiệp của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, trình Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: CT, NN&PTNT, TC, KH&ĐT;
- Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT; Các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4), MT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý