BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1740/BNN-TCTL
V/v: triển khai thực hiện Quyết định số 1554/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: ……………………………………………

Thực hiện Quyết định số 1554/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thủy lợi vùng đồngbằng sông Hồng giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiệnbiến đổi khí hậu, nước biển dâng thuộc phạm vi 11 tỉnh, thành vùng đồng bằngsông Hồng gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc,Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng:

- Triển khai xây dựng quy hoạchthủy lợi chi tiết trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội, các quy hoạch chuyên ngành liên quan và quy hoạch đã phê duyệt tạiQuyết định số 1554/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

- Lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn trước khi phê duyệt quy hoạch;

- Sau khi phê duyệt quy hoạch gửiQuyết định phê duyệt quy hoạch về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phụcvụ công tác quản lý quy hoạch;

- Tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương đã phê duyệt quy hoạch thủy lợi chi tiết phù hợp với quy hoạch đã phêduyệt tại Quyết định số 1554/QĐ-TTg đề nghị gửi Quyết định phê duyệt quy hoạchvề Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10/6/2013.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị Quý Ủy ban triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng