BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1740/LĐTBXH-TL
V/v: nâng bậc lương sớm

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH NN Một Thành Viên Du lịch Dịch Vụ Hà Nội

Trả lời công văn số 246/CV-ĐLVHN ngày 24/4/2006 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Du lịch dịch vụ Hà Nội về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động trong doanh nghiệp nhà nước, trong đó có sửa đổi, bổ sung các trường hợp được nâng bậc lương sớm, rút ngắn thời hạn nâng bậc lương. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin ghi nhận các trường hợp đề nghị được nâng bậc lương sớm của quý Công ty để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung vào Thông tư cho phù hợp.

Trong khi Thông tư mới chưa ban hành, đề nghị Công ty TNHH nhà nước một thành viên Du lịch dịch vụ Hà Nội thực hiện việc nâng bậc lương đối với người lao động theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 nói trên.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty TNHH nhà nước một thành viên Du lịch dịch vụ Hà Nội biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL.

TL/ BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNGPhạm Minh Huân