VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1740/VPCP-KTN
V/v khắc phục sự cố cầu An Thái qua sông Kinh Môn trên đường tỉnh 388, tỉnh Hải Dương

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2373/BGTVT-KHCN ngày 08 tháng 3 năm 2016) về sự cố cầu An Thái qua sông Kinh Môn trên đường tỉnh 388, tỉnh Hải Dương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục chỉ đạo khắc phục sự cố, có biện pháp sửa chữa để bảo đảm an toàn kỹ thuật cho cầu An Thái, sớm đưa vào khai thác bình thường; đồng thời, chỉ đạo bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Xuân Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, V.III, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục