BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17408/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế đối với hàng hóa NK của công ty cho thuê tài chính

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

- Các Công ty cho thuê tài chính;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để thống nhất trong việc xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển của các Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu để cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê tài chính, căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 , Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ, công văn số 7521/VPCP-KTTH ngày 26/9/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc ưu đãi thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị cho thuê tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế đối với các Công ty cho thuê tài chính như sau:

Đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển do các Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu trước ngày 01/5/2013 để cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê tài chính thì được miễn thuế nhập khẩu như chủ dự án trực tiếp nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 1 6/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ.

Bộ Tài chính thông báo để các Công ty cho thuê tài chính, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn