BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1741/LĐTBXH-BHXH
V/v giải quyết vướng mắc trong thực hiện chế độ ốm đau, thai sản

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2014

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trảlời Công văn số 1552/BHXH-CSXH ngày 08/5/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đềnghị cho ý kiến về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện chế độ ốm đau,thai sản, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theoquy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động có trách nhiệmgiải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động, sau đó người sử dụng laođộng thực hiện quyết toán với tổ chức bảo hiểm xã hội (quyết toán hàng quý hoặcsớm hơn đối với số trường hợp số tiền chi trả chế độ cho người lao động vượtnhiều so với số tiền được giữ lại trong quý). Đối với các đơn vị chưa đượcquyết toán do đơn vị còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, nay đơn vị đã thực hiệnđầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội thì tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiệnquyết toán chi trả chế độ ốm đau, thai sản theo quy định.

Trênđây là ý kiến của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, đề nghị Bảo hiểm xã hộiViệt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện./.

TL BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga