BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1741/TCHQ-KTTT
V/v Trị giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 166/HQHG-NV ngày19/3/2009 của Cục Hải quan Hà Giang về việc sửa đổi danh mục dữ liệu giá mặthàng trọng điểm. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Việc sửa đổi mức giá mặt hàng trọng điểm Bột đao ướt tạicông văn số 166/HQHG-NV ngày 19/3/2009 của Cục Hải quan Hà Giang nhưng lại cóhiệu lực hồi tố từ ngày 23/02/2009 là không phù hợp với quy định tại Luật banhành các văn bản quy phạm pháp luật.

- Về mức giá: Hiện nay trên hệ thống GTT 22 có nhiều mức giákhai báo ở mức 3.500đ/kg tương đương với 0,2 USD/kg. Mức giá này cũng phù hợpvới giá bán thị trường nội địa do Cục Thuế TP. Hà Nội cung cấp giao động từ6.000đ đến 6.500đ/kg. Như vậy, mức giá điều chỉnh 3.050đ/kg của Cục Hải quan HàGiang là không phù hợp vì mức giá điều chỉnh thấp hơn giá khai báo.

Chưa tổ chức tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo hoặc bác bỏnhưng xác định trị giá chưa đúng quy định đối với các lô hàng Bột đao ướt đăngký từ ngày 10/02/2009 đến nay.

Từ những bất cập nêu trên, yêu cầu Cục Hải quan Hà Giang:

1- Huỷ bỏ mức giá mặt hàng Bột đao ướt tại công văn số166/HQHG-NV ngày 19/3/2009 đồng thời xây dựng lại mức giá mặt hàng Bột đao ướttrên cơ sở giữ nguyên mức giá đã quy định tại công văn số 43/HQHG-NV ngày04/02/2009.

2- Tổ chức tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo và xác định trịgiá các lô hàng Bột đao ướt từ ngày 10/02/2009 theo đúng trình tự, nguyên tắcvà các phương pháp xác định trị giá trên cơ sở giá khai báo là 3.500đ/kg.

3- Tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị về công táckiểm tra, xây dựng danh mục mặt hàng trọng điểm không phù hợp với dữ liệu cósẵn theo hướng dẫn tại Quyết định số 1102/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tàichính.

4- Báo cáo kết quả thực hiện những nội dung trên về Tổng cụcHải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) trước ngày 06/4/2009.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Giangbiết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng